Εμείς στoν ΟΜΙΛΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΛΕΤΙΚΟ έχουμε πλήρη γνώση ότι η αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και οικοτόπων από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, έχουν ως αποτέλεσμα οι φυσικοί πόροι σήμερα να καταναλώνονται σε ρυθμό γρηγορότερο από αυτό που χρειάζεται για την φυσική τους ανανέωση και η βιοποικιλότητα, ως φυσικό κεφάλαιο, να τίθεται σε κίνδυνο.

Για αυτό, είμαστε προσηλωμένοι στη περιβαλλοντική διαχείριση με απώτερο σκοπό τη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ των σημερινών αναγκών της υπηρεσίας και της διατήρησης φυσικών πόρων για μελλοντικές ανάγκες.

Η Πολιτική τoυ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΛΕΤΙΚΟ για τη διασφάλιση της Προστασίας του Περιβάλλοντος, στηρίζεται στις εξής αρχές:

 • Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, στο σύνολο των δραστηριοτήτων του
 • Καθορισμός αντικειμένων και σκοπών περιβαλλοντικών παρεμβάσεων
 • Αξιολόγηση και βελτίωση της συνολικής Περιβαλλοντικής επίδοσης του ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΛΕΤΙΚΟ με κατάρτιση και υλοποίηση Προγραμμάτων Δράσης για την επίτευξη των συγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Σκοπών και Στόχων, και πάντα με καθορισμένο χρονικό διάστημα υλοποίησης
 • Ανασκόπηση των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων που έχουν τεθεί
 • Υιοθέτηση συγκεκριμένων κανόνων περιβαλλοντικών ελέγχων στην εσωτερική λειτουργία του
 • Λήψη των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη περιβαλλοντικής ρύπανσης, διαμέσου πάντοτε της συμμόρφωσης με τη σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία
 • Εφαρμογή αρχών συλλογής και διαχείρισης των αποβλήτων που προκύπτουν από τις δραστηριότητές του
 • Βελτίωση της συνολικής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς του ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΛΕΤΙΚΟ, ιδιαίτερα σε θέματα Πρόληψης της Ρύπανσης του περιβάλλοντος και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Κινδύνων
 • Εφαρμογή συνεχούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης του προσωπικού του σε θέματα Περιβάλλοντος
 • Προώθηση ανοικτού διαλόγου και ενημέρωση του προσωπικού του, του κοινού, των Αρχών και όλων όσων συνεργάζονται μαζί τους, σε πνεύμα ειλικρινούς και αμοιβαίου σεβασμού
 • Εδραίωση της έννοιας της προστασίας του φυσικού μας κεφαλαίου, της οικολογικής ευαισθησίας και του περιβαλλοντικού οράματος, το οποίο εμπνέει το ανώτατο επίπεδο ιεραρχίας, σε όλη την πυραμίδα των εργαζομένων στον ΟΜΙΛΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΛΕΤΙΚΟ
 • Συμμετοχή σε δράσεις, προγράμματα και εκδηλώσεις που αποσκοπούν στη διαφώτιση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα πρόληψης και προστασίας του περιβάλλοντος

Για τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος, ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΛΕΤΙΚΟ, εφαρμόζει στις εγκαταστάσεις του:

 • ΠΕΛΕΤΙΚΟ ΛΤΔ
 • ΠΕΛΕΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΕΡΣ ΛΤΔ
 • ΠΕΛΕΤΙΚΟ ΠΕΝΤΑ ΛΤΔ

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης το οποίο, συμμορφώνεται πλήρως με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Διεθνούς Προτύπου ISO 14001:2015 και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 και τους τροποποιητικούς Κανονισμούς 2017/1505/ΕΕ και 2018/2026/ΕΕ περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS). Το πεδίο του Συστήματος σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος είναι η λειτουργία των τριών παραγωγικών μονάδων στην Λευκωσία (ΠΕΛΕΤΙΚΟ ΛΤΔ), στην Λάρνακα (ΠΕΛΕΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΕΡΣ ΛΤΔ) και στο Πεντάκωμο (ΠΕΛΕΤΙΚΟ ΠΕΝΤΑ ΛΤΔ).

Ο Εκπρόσωπος Διοίκησης εξασφαλίζει ότι οι Διαδικασίες του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, είναι πλήρως κατανοητές από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού των τμημάτων των εταιρειών του Ομίλου, εφαρμόζονται και τηρούνται σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής δομής.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, σε συνεργασία με το προσωπικό του ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΛΕΤΙΚΟ, δεσμεύεται ότι αφ’ ενός θα μεριμνά συνεχώς για την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, αφ’ ετέρου ότι θα παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα για τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία αυτού και τη συνεχή βελτίωση του.

Η Περιβαλλοντική Πολιτική και Περιβαλλοντική Δήλωση του ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΛΕΤΙΚΟ γίνεται γνωστή στο ευρύ κοινό μέσω του διαδικτυακού κόμβου που διατηρεί www.peletico.com

Υπεύθυνος για την δημοσίευση της Περιβαλλοντικής Δήλωσης και Περιβαλλοντικής Πολιτικής είναι ο Εκπρόσωπος της Διοίκησης του ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΛΕΤΙΚΟ.

Μάριος Πελετιές
Διευθύνων Σύμβουλος

Ημερομηνία : 30/09/2020

Έχετε ερωτήσεις ή σχόλια για τα προϊόντα μας;

ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΑΣ

Κάμπου 19, 2030 Στρόβολος, Κύπρος

357-22482265

357-22481757

Message us on Facebook